عادت

عادت یعنی غلبه ی ناخوداگاه بر خودآگاه ...

یعنی عدم حضور ...

در بعضی امور لازم و ضروری است مثل رانندگی .

در بعضی امور مزاحم ...

مثل وابسته شدن به هر چیز و هر کس که عدم حضور را در پی خواهد داشت . یک مزاحم که کاری جز آسیب زدن نخواهد داشت !

روح وحشی

/ 0 نظر / 28 بازدید